Wat zijn de effecten van fonemische bewustwording op leesvaardigheid onder dyslectici. 

Dit onderzoek heeft de effecten van fonemische bewustwording op leesvaardigheid bij VMBO leerlingen met Engels als tweede taal onderzocht. Dit onderzoek komt voort uit de resultaten van de eindexamens van de onderzochte school van de afgelopen drie jaar waar een duidelijke correlatie zichtbaar is tussen percentage LWOO leerlingen en gemiddelde score voor het eindexamen. Aangezien het eindexamen voor het VMBO, niveau theoretische leerweg, enkel bestaat uit leesvaardigheid is er aangenomen dat de lagere scores voor de eindexamens en het percentage LWOO leerlingen verband houden met elkaar.

Het doel van dit onderzoek is geweest om na te gaan waar deze relatie vandaan komt en hoe leerachterstand op het gebied van leesvaardigheid onder dyslectici kan worden weg gewerkt. Hiervoor is gebruik gemaakt van een lessenserie, gebaseerd op een zelf ontworpen werkboek dat gericht is op het opbouwen van het fonemisch bewustzijn.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een VMBO school te Den Haag voor een periode van zeven weken. Tijdens het onderzoek is er gemeten of en in welke mate er een verschil zichtbaar is op het gebied van leestempo, woord decodatie en tekstbegrip na het uitvoeren van de interventie. De onderzoeksgroep bestond uit vier groepen leerlingen van elk vier leerlingen. Van al deze groepen zijn de resultaten statistisch geanalyseerd om de nulhypothese dat er geen verschil is tussen interventiegroep en vergelijkingsgroep te kunnen verwerpen of aannemen.

Het onderzoek concludeert dat er een ontegenzeggelijk verschil zichtbaar is tussen interventiegroep en vergelijkingsgroep. Er is gebleken dat er bij beide groepen een significant verschil is tussen nul- en eindmeting op twee van de drie onderzochte onderdelen. Echter bij de meting naar tekstbegrip is er een verschil zichtbaar tussen interventiegroep en vergelijkingsgroep. Hierin heeft de groep dyslectici met interventie significant hoger gescoord dan de groep dyslectici zonder interventie.

In de toekomst zal een longitudinaal onderzoek nodig zijn om de conclusies van dit onderzoek te ontkrachten of bevestigen.

Dit onderzoek is door de Hogeschool Rotterdam met een 9,3 gewaardeerd.